โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 8 1 2 1 0 18
ร้อยละ 26.67 % 3.33 % 6.67 % 3.33 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 2 2 9 0 0 84
ร้อยละ 2.06 % 2.06 % 9.28 % 0.00 % 0.00 % 86.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 4 3 8 0 1 43
ร้อยละ 6.78 % 5.08 % 13.56 % 0.00 % 1.69 % 72.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 14 6 19 1 1 145
ร้อยละ 7.53 % 3.23 % 10.22 % 0.54 % 0.54 % 77.96 %

127 : 10 , 3 , 11 , 1 , 0 , 102...7.87 , 2.36 , 8.66 , 0.79 , 0.00 , 80.31 = 25 : 19.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.04%

Powered By www.thaieducation.net