โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 7 6 3 0 0 15
ร้อยละ 22.58 % 19.35 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 48.39 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 3 12 0 0 78
ร้อยละ 4.12 % 3.09 % 12.37 % 0.00 % 0.00 % 80.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 2 8 0 1 46
ร้อยละ 3.39 % 3.39 % 13.56 % 0.00 % 1.69 % 77.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 13 11 23 0 1 139
ร้อยละ 6.95 % 5.88 % 12.30 % 0.00 % 0.53 % 74.33 %

128 : 11 , 9 , 15 , 0 , 0 , 93...8.59 , 7.03 , 11.72 , 0.00 , 0.00 , 72.66 = 35 : 27.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 25.67%

Powered By www.thaieducation.net