โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 5 2 2 1 1 90
ร้อยละ 4.95 % 1.98 % 1.98 % 0.99 % 0.99 % 89.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 3 3 0 1 48
ร้อยละ 1.79 % 5.36 % 5.36 % 0.00 % 1.79 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 6 5 5 1 2 165
ร้อยละ 3.26 % 2.72 % 2.72 % 0.54 % 1.09 % 89.67 %

128 : 5 , 2 , 2 , 1 , 1 , 117...3.91 , 1.56 , 1.56 , 0.78 , 0.78 , 91.41 = 11 : 8.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.33%

Powered By www.thaieducation.net