โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 22
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 5 2 13 3 2 77
ร้อยละ 4.90 % 1.96 % 12.75 % 2.94 % 1.96 % 75.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 2 0 13 0 0 40
ร้อยละ 3.64 % 0.00 % 23.64 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 10 3 26 3 2 139
ร้อยละ 5.46 % 1.64 % 14.21 % 1.64 % 1.09 % 75.96 %

128 : 8 , 3 , 13 , 3 , 2 , 99...6.25 , 2.34 , 10.16 , 2.34 , 1.56 , 77.34 = 29 : 22.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.04%

Powered By www.thaieducation.net