โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 22
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 7 2 12 3 2 76
ร้อยละ 6.86 % 1.96 % 11.76 % 2.94 % 1.96 % 74.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 2 0 13 0 0 40
ร้อยละ 3.64 % 0.00 % 23.64 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 12 3 25 3 2 138
ร้อยละ 6.56 % 1.64 % 13.66 % 1.64 % 1.09 % 75.41 %

128 : 10 , 3 , 12 , 3 , 2 , 98...7.81 , 2.34 , 9.38 , 2.34 , 1.56 , 76.56 = 30 : 23.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59%

Powered By www.thaieducation.net