โรงเรียนหนองแวงเหนือ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 3 8 10 1 0 66
ร้อยละ 3.41 % 9.09 % 11.36 % 1.14 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 3 2 4 0 1 34
ร้อยละ 6.82 % 4.55 % 9.09 % 0.00 % 2.27 % 77.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 6 10 16 1 1 122
ร้อยละ 3.85 % 6.41 % 10.26 % 0.64 % 0.64 % 78.21 %

112 : 3 , 8 , 12 , 1 , 0 , 88...2.68 , 7.14 , 10.71 , 0.89 , 0.00 , 78.57 = 24 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.79%

Powered By www.thaieducation.net