โรงเรียนหนองแวงเหนือ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 7 10 13 0 1 54
ร้อยละ 8.24 % 11.76 % 15.29 % 0.00 % 1.18 % 63.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 2 6 0 1 35
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 13.64 % 0.00 % 2.27 % 79.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 7 12 21 0 2 111
ร้อยละ 4.58 % 7.84 % 13.73 % 0.00 % 1.31 % 72.55 %

109 : 7 , 10 , 15 , 0 , 1 , 76...6.42 , 9.17 , 13.76 , 0.00 , 0.92 , 69.72 = 33 : 30.28
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 27.45%

Powered By www.thaieducation.net