โรงเรียนหนองแวงเหนือ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 6 5 7 1 0 69
ร้อยละ 6.82 % 5.68 % 7.95 % 1.14 % 0.00 % 78.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 8.89 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 6 6 12 1 0 132
ร้อยละ 3.82 % 3.82 % 7.64 % 0.64 % 0.00 % 84.08 %

112 : 6 , 5 , 8 , 1 , 0 , 92...5.36 , 4.46 , 7.14 , 0.89 , 0.00 , 82.14 = 20 : 17.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.92%

Powered By www.thaieducation.net