โรงเรียนหนองแวงเหนือ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 19
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 0 7 12 0 0 69
ร้อยละ 0.00 % 7.95 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 78.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 1 4 0 1 38
ร้อยละ 2.22 % 2.22 % 8.89 % 0.00 % 2.22 % 84.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 5 8 17 0 1 126
ร้อยละ 3.18 % 5.10 % 10.83 % 0.00 % 0.64 % 80.25 %

112 : 4 , 7 , 13 , 0 , 0 , 88...3.57 , 6.25 , 11.61 , 0.00 , 0.00 , 78.57 = 24 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75%

Powered By www.thaieducation.net