โรงเรียนหนองแวงเหนือ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 3 7 2 7 6 71
ร้อยละ 3.13 % 7.29 % 2.08 % 7.29 % 6.25 % 73.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 3 7 2 7 6 137
ร้อยละ 1.85 % 4.32 % 1.23 % 4.32 % 3.70 % 84.57 %

124 : 3 , 7 , 2 , 7 , 6 , 99...2.42 , 5.65 , 1.61 , 5.65 , 4.84 , 79.84 = 25 : 20.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.43%

Powered By www.thaieducation.net