โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 2 1 1 0 12
ร้อยละ 5.88 % 11.76 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 3 0 4 4 0 100
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 3.60 % 3.60 % 0.00 % 90.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 4 2 5 5 0 112
ร้อยละ 3.13 % 1.56 % 3.91 % 3.91 % 0.00 % 87.50 %

128 : 4 , 2 , 5 , 5 , 0 , 112...3.13 , 1.56 , 3.91 , 3.91 , 0.00 , 87.50 = 16 : 12.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50%

Powered By www.thaieducation.net