โรงเรียนบ้านสว่าง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 2
ร้อยละ 0.00 % 40.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 6 2 5 0 0 27
ร้อยละ 15.00 % 5.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 67.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 คน
จำนวน(คน) 6 4 6 0 0 29
ร้อยละ 13.33 % 8.89 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 64.44 %

45 : 6 , 4 , 6 , 0 , 0 , 29...13.33 , 8.89 , 13.33 , 0.00 , 0.00 , 64.44 = 16 : 35.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56%

Powered By www.thaieducation.net