โรงเรียนโคกนางามสามัคคี (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 2
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
19
จำนวน(คน) 3 0 3 2 0 11
ร้อยละ 15.79 % 0.00 % 15.79 % 10.53 % 0.00 % 57.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 23 คน
จำนวน(คน) 4 1 3 2 0 13
ร้อยละ 17.39 % 4.35 % 13.04 % 8.70 % 0.00 % 56.52 %

23 : 4 , 1 , 3 , 2 , 0 , 13...17.39 , 4.35 , 13.04 , 8.70 , 0.00 , 56.52 = 10 : 43.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 23 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48%

Powered By www.thaieducation.net