โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 4 1 3 0 0 37
ร้อยละ 8.89 % 2.22 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 82.22 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 2 4 18 0 0 105
ร้อยละ 1.55 % 3.10 % 13.95 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 6 5 21 0 0 142
ร้อยละ 3.45 % 2.87 % 12.07 % 0.00 % 0.00 % 81.61 %

174 : 6 , 5 , 21 , 0 , 0 , 142...3.45 , 2.87 , 12.07 , 0.00 , 0.00 , 81.61 = 32 : 18.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.39%

Powered By www.thaieducation.net