โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 4 2 5 0 0 36
ร้อยละ 8.51 % 4.26 % 10.64 % 0.00 % 0.00 % 76.60 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 10 4 18 0 0 97
ร้อยละ 7.75 % 3.10 % 13.95 % 0.00 % 0.00 % 75.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 14 6 23 0 0 133
ร้อยละ 7.95 % 3.41 % 13.07 % 0.00 % 0.00 % 75.57 %

176 : 14 , 6 , 23 , 0 , 0 , 133...7.95 , 3.41 , 13.07 , 0.00 , 0.00 , 75.57 = 43 : 24.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.43%

Powered By www.thaieducation.net