โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 7 2 3 0 0 32
ร้อยละ 15.91 % 4.55 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 15 8 0 5 1 98
ร้อยละ 11.81 % 6.30 % 0.00 % 3.94 % 0.79 % 77.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 22 10 3 5 1 130
ร้อยละ 12.87 % 5.85 % 1.75 % 2.92 % 0.58 % 76.02 %

171 : 22 , 10 , 3 , 5 , 1 , 130...12.87 , 5.85 , 1.75 , 2.92 , 0.58 , 76.02 = 41 : 23.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 23.98%

Powered By www.thaieducation.net