โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 15
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 15 8 8 0 0 44
ร้อยละ 20.00 % 10.67 % 10.67 % 0.00 % 0.00 % 58.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 16 9 8 0 0 59
ร้อยละ 17.39 % 9.78 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 64.13 %

92 : 16 , 9 , 8 , 0 , 0 , 59...17.39 , 9.78 , 8.70 , 0.00 , 0.00 , 64.13 = 33 : 35.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 35.87%

Powered By www.thaieducation.net