โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 9
ร้อยละ 7.69 % 15.38 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 7 10 10 10 10 33
ร้อยละ 8.75 % 12.50 % 12.50 % 12.50 % 12.50 % 41.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 8 12 10 11 10 42
ร้อยละ 8.60 % 12.90 % 10.75 % 11.83 % 10.75 % 45.16 %

93 : 8 , 12 , 10 , 11 , 10 , 42...8.60 , 12.90 , 10.75 , 11.83 , 10.75 , 45.16 = 51 : 54.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 54.84%

Powered By www.thaieducation.net