โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 5
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
26
จำนวน(คน) 1 1 2 2 0 20
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 76.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 33 คน
จำนวน(คน) 2 1 3 2 0 25
ร้อยละ 6.06 % 3.03 % 9.09 % 6.06 % 0.00 % 75.76 %

33 : 2 , 1 , 3 , 2 , 0 , 25...6.06 , 3.03 , 9.09 , 6.06 , 0.00 , 75.76 = 8 : 24.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24%

Powered By www.thaieducation.net