โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 2 1 0 1 0 4
ร้อยละ 25.00 % 12.50 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 1 2 2 0 1 21
ร้อยละ 3.70 % 7.41 % 7.41 % 0.00 % 3.70 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 35 คน
จำนวน(คน) 3 3 2 1 1 25
ร้อยละ 8.57 % 8.57 % 5.71 % 2.86 % 2.86 % 71.43 %

35 : 3 , 3 , 2 , 1 , 1 , 25...8.57 , 8.57 , 5.71 , 2.86 , 2.86 , 71.43 = 10 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net