โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 5
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 2 0 2 2 0 25
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 6.45 % 6.45 % 0.00 % 80.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 37 คน
จำนวน(คน) 2 0 2 3 0 30
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 5.41 % 8.11 % 0.00 % 81.08 %

37 : 2 , 0 , 2 , 3 , 0 , 30...5.41 , 0.00 , 5.41 , 8.11 , 0.00 , 81.08 = 7 : 18.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92%

Powered By www.thaieducation.net