โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 5
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 24
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 3.23 % 3.23 % 3.23 % 77.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 37 คน
จำนวน(คน) 2 2 1 2 1 29
ร้อยละ 5.41 % 5.41 % 2.70 % 5.41 % 2.70 % 78.38 %

37 : 2 , 2 , 1 , 2 , 1 , 29...5.41 , 5.41 , 2.70 , 5.41 , 2.70 , 78.38 = 8 : 21.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62%

Powered By www.thaieducation.net