โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 2 3 4 5 24
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 7.50 % 10.00 % 12.50 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 5 5 5 10 10 64
ร้อยละ 5.05 % 5.05 % 5.05 % 10.10 % 10.10 % 64.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 7 7 18 14 15 130
ร้อยละ 3.66 % 3.66 % 9.42 % 7.33 % 7.85 % 68.06 %

139 : 7 , 7 , 8 , 14 , 15 , 88...5.04 , 5.04 , 5.76 , 10.07 , 10.79 , 63.31 = 51 : 36.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 31.94%

Powered By www.thaieducation.net