โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 4 2 2 3 2 27
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 5.00 % 7.50 % 5.00 % 67.50 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 4 3 3 3 3 83
ร้อยละ 4.04 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 83.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 0 17 0 5 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 31.48 % 0.00 % 9.26 % 59.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 8 5 22 6 10 142
ร้อยละ 4.15 % 2.59 % 11.40 % 3.11 % 5.18 % 73.58 %

139 : 8 , 5 , 5 , 6 , 5 , 110...5.76 , 3.60 , 3.60 , 4.32 , 3.60 , 79.14 = 29 : 20.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 26.42%

Powered By www.thaieducation.net