โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 3 1 5 4 20
ร้อยละ 5.71 % 8.57 % 2.86 % 14.29 % 11.43 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 6 8 3 14 11 56
ร้อยละ 6.12 % 8.16 % 3.06 % 14.29 % 11.22 % 57.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 9 3 4 12 7 21
ร้อยละ 16.07 % 5.36 % 7.14 % 21.43 % 12.50 % 37.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 17 14 8 31 22 97
ร้อยละ 8.99 % 7.41 % 4.23 % 16.40 % 11.64 % 51.32 %

133 : 8 , 11 , 4 , 19 , 15 , 76...6.02 , 8.27 , 3.01 , 14.29 , 11.28 , 57.14 = 57 : 42.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 48.68%

Powered By www.thaieducation.net