โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 0 1 1 1 19
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 87
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.20 % 0.00 % 2.20 % 95.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 57
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 4 0 3 1 3 163
ร้อยละ 2.30 % 0.00 % 1.72 % 0.57 % 1.72 % 93.68 %

117 : 4 , 0 , 3 , 1 , 3 , 106...3.42 , 0.00 , 2.56 , 0.85 , 2.56 , 90.60 = 11 : 9.40
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.32%

Powered By www.thaieducation.net