โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 5 1 1 1 1 17
ร้อยละ 19.23 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 0 0 3 0 3 85
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.30 % 0.00 % 3.30 % 93.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 0 1 1 0 1 54
ร้อยละ 0.00 % 1.75 % 1.75 % 0.00 % 1.75 % 94.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 5 2 5 1 5 156
ร้อยละ 2.87 % 1.15 % 2.87 % 0.57 % 2.87 % 89.66 %

117 : 5 , 1 , 4 , 1 , 4 , 102...4.27 , 0.85 , 3.42 , 0.85 , 3.42 , 87.18 = 15 : 12.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34%

Powered By www.thaieducation.net