โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 1 0 1 2 21
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 0.00 % 3.85 % 7.69 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 4 3 4 7 7 68
ร้อยละ 4.30 % 3.23 % 4.30 % 7.53 % 7.53 % 73.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 4 2 2 6 4 39
ร้อยละ 7.02 % 3.51 % 3.51 % 10.53 % 7.02 % 68.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 9 6 6 14 13 128
ร้อยละ 5.11 % 3.41 % 3.41 % 7.95 % 7.39 % 72.73 %

119 : 5 , 4 , 4 , 8 , 9 , 89...4.20 , 3.36 , 3.36 , 6.72 , 7.56 , 74.79 = 30 : 25.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net