โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 1 0 2 2 20
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 0.00 % 7.69 % 7.69 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 4 5 5 14 10 53
ร้อยละ 4.40 % 5.49 % 5.49 % 15.38 % 10.99 % 58.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 5 3 2 10 5 32
ร้อยละ 8.77 % 5.26 % 3.51 % 17.54 % 8.77 % 56.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 10 9 7 26 17 105
ร้อยละ 5.75 % 5.17 % 4.02 % 14.94 % 9.77 % 60.34 %

117 : 5 , 6 , 5 , 16 , 12 , 73...4.27 , 5.13 , 4.27 , 13.68 , 10.26 , 62.39 = 44 : 37.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 39.66%

Powered By www.thaieducation.net