โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 2 1 0 1 2 15
ร้อยละ 9.52 % 4.76 % 0.00 % 4.76 % 9.52 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 36 คน
จำนวน(คน) 2 1 1 2 2 28
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 2.78 % 5.56 % 5.56 % 77.78 %

36 : 2 , 1 , 1 , 2 , 2 , 28...5.56 , 2.78 , 2.78 , 5.56 , 5.56 , 77.78 = 8 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net