โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 1 0 1 11
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 7.14 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
18
จำนวน(คน) 3 2 1 2 4 6
ร้อยละ 16.67 % 11.11 % 5.56 % 11.11 % 22.22 % 33.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 32 คน
จำนวน(คน) 4 2 2 2 5 17
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 6.25 % 6.25 % 15.63 % 53.13 %

32 : 4 , 2 , 2 , 2 , 5 , 17...12.50 , 6.25 , 6.25 , 6.25 , 15.63 , 53.13 = 15 : 46.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 32 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 46.88%

Powered By www.thaieducation.net