โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 11 0 2 0 0
ร้อยละ 7.14 % 78.57 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
18
จำนวน(คน) 2 8 1 5 2 0
ร้อยละ 11.11 % 44.44 % 5.56 % 27.78 % 11.11 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 32 คน
จำนวน(คน) 3 19 1 7 2 0
ร้อยละ 9.38 % 59.38 % 3.13 % 21.88 % 6.25 % 0.00 %

32 : 3 , 19 , 1 , 7 , 2 , 0...9.38 , 59.38 , 3.13 , 21.88 , 6.25 , 0.00 = 32 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 32 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net