โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 12
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
18
จำนวน(คน) 2 1 1 5 2 7
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 5.56 % 27.78 % 11.11 % 38.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 32 คน
จำนวน(คน) 3 1 1 6 2 19
ร้อยละ 9.38 % 3.13 % 3.13 % 18.75 % 6.25 % 59.38 %

32 : 3 , 1 , 1 , 6 , 2 , 19...9.38 , 3.13 , 3.13 , 18.75 , 6.25 , 59.38 = 13 : 40.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 32 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63%

Powered By www.thaieducation.net