โรงเรียนหนองโพนวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 2 1 2 11
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 11.11 % 5.56 % 11.11 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 2 3 2 2 5 25
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 5.13 % 5.13 % 12.82 % 64.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 3 4 4 3 7 36
ร้อยละ 5.26 % 7.02 % 7.02 % 5.26 % 12.28 % 63.16 %

57 : 3 , 4 , 4 , 3 , 7 , 36...5.26 , 7.02 , 7.02 , 5.26 , 12.28 , 63.16 = 21 : 36.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84%

Powered By www.thaieducation.net