โรงเรียนหนองโพนวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 2 1 2 11
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 11.11 % 5.56 % 11.11 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 3 3 3 2 6 22
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 7.69 % 5.13 % 15.38 % 56.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 4 4 5 3 8 33
ร้อยละ 7.02 % 7.02 % 8.77 % 5.26 % 14.04 % 57.89 %

57 : 4 , 4 , 5 , 3 , 8 , 33...7.02 , 7.02 , 8.77 , 5.26 , 14.04 , 57.89 = 24 : 42.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11%

Powered By www.thaieducation.net