โรงเรียนหนองโพนวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 9 0 2 0 6
ร้อยละ 5.56 % 50.00 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 1 21 4 2 2 8
ร้อยละ 2.63 % 55.26 % 10.53 % 5.26 % 5.26 % 21.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 2 30 4 4 2 14
ร้อยละ 3.57 % 53.57 % 7.14 % 7.14 % 3.57 % 25.00 %

56 : 2 , 30 , 4 , 4 , 2 , 14...3.57 , 53.57 , 7.14 , 7.14 , 3.57 , 25.00 = 42 : 75.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00%

Powered By www.thaieducation.net