โรงเรียนหนองโพนวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 1 2 0 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 5 1 1 3 1 27
ร้อยละ 13.16 % 2.63 % 2.63 % 7.89 % 2.63 % 71.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 5 1 2 5 1 42
ร้อยละ 8.93 % 1.79 % 3.57 % 8.93 % 1.79 % 75.00 %

56 : 5 , 1 , 2 , 5 , 1 , 42...8.93 , 1.79 , 3.57 , 8.93 , 1.79 , 75.00 = 14 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net