โรงเรียนโคกล่ามวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 14
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 5 5 7 2 0 34
ร้อยละ 9.43 % 9.43 % 13.21 % 3.77 % 0.00 % 64.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 9 5 7 2 0 119
ร้อยละ 6.34 % 3.52 % 4.93 % 1.41 % 0.00 % 83.80 %

71 : 9 , 5 , 7 , 2 , 0 , 48...12.68 , 7.04 , 9.86 , 2.82 , 0.00 , 67.61 = 23 : 32.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20%

Powered By www.thaieducation.net