โรงเรียนโคกล่ามวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 2 0 1 9
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 7.69 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 2 1 1 0 1 49
ร้อยละ 3.70 % 1.85 % 1.85 % 0.00 % 1.85 % 90.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 3 1 3 0 2 58
ร้อยละ 4.48 % 1.49 % 4.48 % 0.00 % 2.99 % 86.57 %

67 : 3 , 1 , 3 , 0 , 2 , 58...4.48 , 1.49 , 4.48 , 0.00 , 2.99 , 86.57 = 9 : 13.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43%

Powered By www.thaieducation.net