โรงเรียนโคกล่ามวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 4 0 2 3 0 5
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 14.29 % 21.43 % 0.00 % 35.71 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 7 0 5 7 0 36
ร้อยละ 12.73 % 0.00 % 9.09 % 12.73 % 0.00 % 65.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 11 0 7 10 0 41
ร้อยละ 15.94 % 0.00 % 10.14 % 14.49 % 0.00 % 59.42 %

69 : 11 , 0 , 7 , 10 , 0 , 41...15.94 , 0.00 , 10.14 , 14.49 , 0.00 , 59.42 = 28 : 40.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 40.58%

Powered By www.thaieducation.net