โรงเรียนบ้านคำเม็ก (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 4 1 4 0 4
ร้อยละ 13.33 % 26.67 % 6.67 % 26.67 % 0.00 % 26.67 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 17 1 2 4 0 20
ร้อยละ 38.64 % 2.27 % 4.55 % 9.09 % 0.00 % 45.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 19 5 3 8 0 24
ร้อยละ 32.20 % 8.47 % 5.08 % 13.56 % 0.00 % 40.68 %

59 : 19 , 5 , 3 , 8 , 0 , 24...32.20 , 8.47 , 5.08 , 13.56 , 0.00 , 40.68 = 35 : 59.32
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 59.32%

Powered By www.thaieducation.net