โรงเรียนบ้านคำเม็ก (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 7 0 3 3 0 3
ร้อยละ 43.75 % 0.00 % 18.75 % 18.75 % 0.00 % 18.75 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 22 0 1 11 0 9
ร้อยละ 51.16 % 0.00 % 2.33 % 25.58 % 0.00 % 20.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 29 0 4 14 0 12
ร้อยละ 49.15 % 0.00 % 6.78 % 23.73 % 0.00 % 20.34 %

59 : 29 , 0 , 4 , 14 , 0 , 12...49.15 , 0.00 , 6.78 , 23.73 , 0.00 , 20.34 = 47 : 79.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 79.66%

Powered By www.thaieducation.net