โรงเรียนบ้านห้วยลึก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 5 2 3 7 4 44
ร้อยละ 7.69 % 3.08 % 4.62 % 10.77 % 6.15 % 67.69 %
ระดับประถมศึกษา
249
จำนวน(คน) 5 6 37 11 21 169
ร้อยละ 2.01 % 2.41 % 14.86 % 4.42 % 8.43 % 67.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 314 คน
จำนวน(คน) 10 8 40 18 25 213
ร้อยละ 3.18 % 2.55 % 12.74 % 5.73 % 7.96 % 67.83 %

314 : 10 , 8 , 40 , 18 , 25 , 213...3.18 , 2.55 , 12.74 , 5.73 , 7.96 , 67.83 = 101 : 32.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 32.17%

Powered By www.thaieducation.net