โรงเรียนบ้านห้วยลึก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 5 0 30 1 0 35
ร้อยละ 7.04 % 0.00 % 42.25 % 1.41 % 0.00 % 49.30 %
ระดับประถมศึกษา
237
จำนวน(คน) 27 0 35 1 0 174
ร้อยละ 11.39 % 0.00 % 14.77 % 0.42 % 0.00 % 73.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 308 คน
จำนวน(คน) 32 0 65 2 0 209
ร้อยละ 10.39 % 0.00 % 21.10 % 0.65 % 0.00 % 67.86 %

308 : 32 , 0 , 65 , 2 , 0 , 209...10.39 , 0.00 , 21.10 , 0.65 , 0.00 , 67.86 = 99 : 32.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 308 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14%

Powered By www.thaieducation.net