โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 2 0 2 1 21
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 0.00 % 7.69 % 3.85 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 2 1 2 1 2 55
ร้อยละ 3.17 % 1.59 % 3.17 % 1.59 % 3.17 % 87.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 2 3 2 3 3 76
ร้อยละ 2.25 % 3.37 % 2.25 % 3.37 % 3.37 % 85.39 %

89 : 2 , 3 , 2 , 3 , 3 , 76...2.25 , 3.37 , 2.25 , 3.37 , 3.37 , 85.39 = 13 : 14.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.61%

Powered By www.thaieducation.net