โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 90
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 0 0 12 0 0 187
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.03 % 0.00 % 0.00 % 93.97 %

137 : 0 , 0 , 6 , 0 , 0 , 131...0.00 , 0.00 , 4.38 , 0.00 , 0.00 , 95.62 = 6 : 4.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.03%

Powered By www.thaieducation.net