โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 5 3 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 62.50 % 37.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
10
จำนวน(คน) 1 3 2 1 2 1
ร้อยละ 10.00 % 30.00 % 20.00 % 10.00 % 20.00 % 10.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 18 คน
จำนวน(คน) 1 8 5 1 2 1
ร้อยละ 5.56 % 44.44 % 27.78 % 5.56 % 11.11 % 5.56 %

18 : 1 , 8 , 5 , 1 , 2 , 1...5.56 , 44.44 , 27.78 , 5.56 , 11.11 , 5.56 = 17 : 94.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 18 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44%

Powered By www.thaieducation.net