โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 26
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 1 2 6 0 0 89
ร้อยละ 1.02 % 2.04 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 90.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 3 3 8 0 0 115
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 6.20 % 0.00 % 0.00 % 89.15 %

129 : 3 , 3 , 8 , 0 , 0 , 115...2.33 , 2.33 , 6.20 , 0.00 , 0.00 , 89.15 = 14 : 10.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.85%

Powered By www.thaieducation.net