โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 8
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 35
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 4 1 2 0 0 43
ร้อยละ 8.00 % 2.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 86.00 %

50 : 4 , 1 , 2 , 0 , 0 , 43...8.00 , 2.00 , 4.00 , 0.00 , 0.00 , 86.00 = 7 : 14.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00%

Powered By www.thaieducation.net