โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 13
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 9 0 19 0 0 153
ร้อยละ 4.97 % 0.00 % 10.50 % 0.00 % 0.00 % 84.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 29 0 12 0 0 52
ร้อยละ 31.18 % 0.00 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 55.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 39 0 31 0 0 218
ร้อยละ 13.54 % 0.00 % 10.76 % 0.00 % 0.00 % 75.69 %

195 : 10 , 0 , 19 , 0 , 0 , 166...5.13 , 0.00 , 9.74 , 0.00 , 0.00 , 85.13 = 29 : 14.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.31%

Powered By www.thaieducation.net